Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia SOSK

                                           Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r.

CZŁONKOWIE SOSK Warszawa

 

Z a w i a d o m i e n i e

  

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia oraz Uchwały Zarządu z dnia 05.02.2015 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 25 lutego 2015 r. (środa) na godz.10:00  w I terminie i na godz. 10:15 w II terminie w siedzibie OSK „AUTOJAR”  w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 15 (Kabaty). 

Unieważnienie postępowania na dostawę samochodów osobowych na potrzeby WORD w Warszawie

Posiedzenie Zarządu SOSK

                                                                  Warszawa 3.02.2015 r.

 

 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E 

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na posiedzenie Zarządu SOSK w dniu 5.02.2015 r . o godż. 10.00 w siedzibie OSK Grzegorz Piaseczno ul.Gen. Sikorskiego 1a.

Sekretarz SOSK

Dariusz Gil

 

 

 

PRZYPOMNIENIE ZAWIADOMIENIA

Uprzejmie przypominam, że podczas posiedzenia Zarządu w dniu 14.01.2015r.,  na podstawie § 32 Statutu Stowarzyszenia OSK w Warszawie, zostało zwołane posiedzenie Zarządu SOSK na dzień 05.02.2015 r. (czwartek) na godzinę 10,00 w siedzibie OSK Grzegorz w Piasecznie ul. Generała Sikorskiego 1/a.

Proponowany porządek obrad.

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SOSK

a. zatwierdzenie terminu i miejsca obrad

b. ustalenie projektu Porządku Obrad

c. zatwierdzenie Zawiadomienia Członków o ZWZC.

 

2. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU 

Wojciech Szemetyłło

 

Samochód dla młodych - zostań partnerem Chatenet

Przetarg na samochód egzaminacyjny dobiega końca.

Warszawa 16.01.2015 r.

Godzina 9.30, do komisji przetargowej wpłynęła tylko jedna oferta dotycząca zakupu samochodów przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców w trzech punktach egzaminowania warszawskiego WORD.

 

 

Strony